The Glenlivet 15 French Oak Reserve Viski Tadım Notları

The Glenlivet 15 French Oak Reserve Viski Tadım Notları
"Sanat eseri, birinin abartt11 bir fikirdir." diyor Andre Gide.

Bu ilginç fikre viski aç1s1ndan bakarsak, dünyan1n en me_hur malt viskilerinden 12 y1ll1k The Glenlivet'in, f1ç1da 3 y1l daha fazla kalmas1 konumuzla alakal1 olmayabilirdi. Fakat Frans1zlar1n en me_hur konyaklar1n1 dinlendirdii Limousin ismi verilen f1ç1larda ekstra dinlendirilen bir viski, i_te bence de abart1lm1_ bir fikrin sanat eserine dönmesi gibi oluyor.

Badem, kuru üzüm, mürdüm erii gibi lezzetlerin ayn1 anda burunda ve damakta patlamas1 _ahane. Alkol oran1 %40. Belki %43, %45'lerle _i_elense biraz daha doygun bir biti_i olabilirdi.

Özellikle bir _arap f1ç1 biti_ olmamas1na kar_1n doygun ve tok _araplar1 sevenlerin daha bir keyifle yudumlayaca1 türden bir single malt 0skoç viskisi.0yi bir puro, sakin bir denizin yaratt11 geli_igüzel, umars1z sesler de bu viskinin en iyi e_likçilerinden.

^üphesiz ayn1 yazar1n, "ihti_am, bakt11n _eyde deil, kendi bak1_1nda olmal1" gibi daha güzel bir sözü de var.

Hangi viskiyi içerseniz için, keyifle, sohbetle içiyorsan1z, i_te dünyan1n en iyi viskisini içiyorsunuz demektir.

Küçük bir not ekleyeyim. Neden dier dam1t1mevlerinin çou 0ngilizce olarak "The" ibaresi kullanm1yor da The Glenlivet kullan1yor diyebilirsiniz. Bir zamanlar Livet Vadisi'nde (Glenlivet) birçok viski dam1t1mevi kendi viskisini üretiyordu ve _i_elerde Glenlivet-Macallan, Glenlivet-Glen Grant gibi etiketlere rastlan1yordu. Glenlivet adeta jenerik bir isme dönmü_tü. Bununla beraber 1884 y1l1nda, bildiimiz Glenlivet Dam1t1mevi, "The" ibaresini koyarak, _i_elenmi_ ilk, tek bir dam1t1mevinden ç1kma, yani single malt viski olmas1n1n özelliini belirtmek istedi. O gün bu gündür, tarihi bu gerçeklik de dei_medi.

Slainte,

Ozan
2024 © ViskiGurme