Scapa Glansa Tadım Notları

Scapa Glansa Tadım Notları
Gelelim Scapa'ya...

Scapa viskisini konu_urken, dam1t1ld11 topraklar1 da konu_madan olmaz. Biz de geçtiimiz hafta gerçekle_tirdiimiz 0skoç Malt Viskileri tad1m1nda öyle yapt1k.

Bu adalar, yani Orkney Adalar1, 5.500 y1ld1r insan ya_am1na ev sahiplii yap1yor. Daha da ilginci, öz 0skoç viskisini üreten bu topraklar tam 550 y1l boyunca Vikinglerin hakimiyetindeydi. Norveç üzerinden ba_lat1lan ak1nlar1n ilk duraklar1ndand1.

Atölyemizde tatt11m1z, ülkemizde de bulunan Scapa Glansa da, o topraklar1n hakk1n1 veren bir vah_ilii _i_e içerisinde hapsetmeyi ba_ar1yor. 0skoçya'da art1k kalmam1_ eski gelenek Lomond imbikleri kullanan Scapa (bu imbii kullanan bir de Bruichladdich var ancak viski için deil Botanist cin için) _eftali, ananas, 1slak deri, is kokular1na enfes kuru kay1s1 ve odun kömürü notalar1 ekliyor.

Scapa turbal1 malttan dam1t1lan bir viski deil, daha önce içinde turbal1 malttan dam1t1lm1_ viski dinlendirilmi_ f1ç1lar1 kullanan bir viski, yani bu dier isli viskilere göre daha naif, daha yumu_ak bir isli geçi_ sal1yor, bu balamda seveni çok fazla.

Mutlaka tatman1z gereken enfes viskilerden biri.

Slainte 🥃
2024 © ViskiGurme