Bir Highland Viski Efsanesi The Macallan’ın Türkiye Macerası

Bir Highland Viski Efsanesi The Macallan’ın Türkiye Macerası
Dünyaca ünlü viski ve bira yazar1, üstad Michael Jacksona göre, The Macallan, viskilerin Rolls Royceu.
 
Hiç ünlü olmayan viski yazar1 ve tutkulusu bana göre de The Macallan, üst üste hiç s1k1lmadan ve hatta katlanan bir zevkle ellibe_ defa dinleyebileceim favori _ark1lar1mdan biri gibi.
 
Macallan bir Highland single malt dam1t1mevi, viskileri ise _eri f1ç1s1n1n etkisinin dünyadaki en güzel harmoniyi yakalad11 viski olarak kabul ediliyor. Bu dam1t1mevinin ve viskilerinin birçok hikayesi, anlatacak ilginç hadiseleri var. Fakat ben sizlere, ülkemize geli_i hakk1nda yazmak istiyorum.
 
1990 y1l1na gidelim.
 
Dünya geneline bakarsak, Irak, Kuveyti i_gal ediyor, Andreas Brehmenin tek golüyle 0talyay1 deviren Bat1 Almanya Dünya ^ampiyonu oluyor, Afrika'da Nelson Mandela hapisten ç1k1yor, 0ngiltere'de Margareth Thatcher istifa ediyor, dünyan1n ilk internet arama motoru Archie yay1na ç1k1yordu.
 
Ülkemizde de Cumhurba_kan1 Turgut Özal, Körfez Krizi için meclisi topluyor, Polonyal1 forvet Roman Koseçki tam 2 milyon TLye Galatasaraya transfer oluyor, 0stiklal Caddesinde 30 y1l sonra ilk defa bir tramvay seferi yap1l1yordu.
 
Beyolundan, yeni yeni yerle_imin oturduu Ataköy taraflar1na gidersek, Ataköy Marinada küçük bir bar, hummal1 bir haz1rl1kla aç1l1_1n1 gerçekle_tirmek için çal1_1yordu. Bar1n kurucusu ayn1 zamanda sonradan aile dostumuz olacak olan Teoman Hünal ve e_i Lale Hünal ise bir hayalin gerçekle_mesi için kafa kafaya veriyor ve ura_1yordu.
 
Teoman Hünal1n iki hayali vard1, ilki Türkiyede ithal biralar1, sevenleri ile bulu_turmak. Bu çok zorlu bir i_ti çünkü Tekel buna izin vermiyordu.
 
0kinci hayali ise, Türkiyede ilk defa single malt viskiyi, sevenleri ile bulu_turmak ve bilmeyen, henüz tan1_mam1_ insanlara bu e_siz dünyay1 göstermek.

Bunlar1 da geleneksel bir 0ngiliz pub'1nda bir araya getirmek istiyordu.

0rlandal1lar1 çok severim, 0rlanda barlar1na da bay1l1r1m ancak dostlar1m, bir 0rlanda bar1 ile 0ngiliz bar1 aras1nda büyük farklar vard1r.

Menüden, dekorasyona ve hatta çal1nan müzie kadar. Teoman Hünal daha zor ve sofistike olan1 seçmi_ti.


The North Shield, Ataköy Marina, 1990. 
Müthi_ deil mi?


Bunun için ko_turuyor, telefon görü_meleri, yaz1_malar yap1yordu. Bitmek bilmeyecek yorucu ama keyifli 0skoçya maceralar1 da böylece ba_lam1_ oluyordu.

Tahmin edebileceiniz üzere, yaz1_malar The Macallan dam1t1mevi yetkilileri ileydi.
 
Hünal, kendi az1ndan _öyle diyordu:
 
Bana dedikleri çok aç1kt1. Zaten yeteri kadar viskimiz yok. Türkiyeye ay1racak viskimiz ise hiç yok. Eer 0skoçyada bir i_iniz varsa, gelin bize de uray1n tan1_al1m. Ancak sadece bu i_ için gelecekseniz, hiç bo_una yorulmay1n.
 
Bir i_e gönül vermek, bu derece kat1 ve sert cevaplar ald11nda vazgeçmekten biraz daha farkl1 bir yol olduu için Hünal h1zl1ca 0skoçyaya gidiyor ve onlarla tan1_1p kendi hayallerini anlatmak için sab1rs1zlan1yordu.
 
Hatta Highland bölgesinin muazzam doas1na geldiklerinde, önlerinde uzanan Spey Nehrinin üzerinde, yamur sonras1 olu_an bir gökku_a1na bakakalm1_lar ve Lale Hünal e_ine dönüp _öyle demi_ti:
 
0çimden bir ses, bizim buralara s1k s1k geleceimizi söylüyor.
 
Yaz1_malar1n ertesindeki tan1_ma fas1llar1, saatler süren görü_meler neticesinde bir noktaya gelinmi_ti. Dam1t1mevi yetkilileri hafif sert bir dille tek bir _art öne sürdüler. Y1lda en az 25 kasa alacaks1n1z tamam. Sizinle küçük bir i_e ba_layabiliriz.
 
Hünal bu noktada _öyle dü_ünmü_:
 
25 kasa dediklerinde hemen bir hesap yapt1m.  150 _i_e yap1yordu. Hiç dü_ünmeden tamam dedim. En olmad1 bir y1l içerisinde bu kadar Macallan1 tek ba_1ma içebilirdim!
 
Dedii gibi de olmu_. 0lk bir y1l, gelen misafirlere ikramlar olsun, kendi tad1mlar1 olsun, Macallanlar1n hemen hepsini kendi tüketmi_.
 
Devam edelim.

0lk y1l böyle geçti fakat bar1n ünü gittikçe yay1l1yor, muazzam dekoru ile 0ngiltereden gelenlerin dahi bizim oralarda dahi bu derece güzel bir 0ngiliz pub1 yok yorumlar1 al1yordu.
 
Bu noktada _unu söylemek istiyorum.

Ayn1 dönemde, Teoman Hünal ve gazeteci babam Orhan Vural da tan1_1yor, ve Hünal1n 0skoçya gezilerine babam da e_lik etmeye ba_l1yordu.

The Macallan Dam1t1mevi, 0skoçya. Bayraa dikkat.

Hatta bir gün ziyaretlerinde The Macallan'1n o me_hur dam1t1mevinin gönderine Türk bayra1 çekilmi_ti. 0skoçlar, biz Türklerin nelerle gururland11n1 çok iyi biliyor san1r1m. Fotoraf1 babam1n ar_ivinden buldum.

Bir anlamda içmemi_ olsam ve babam1n valizinden efsane Macallanlar1 hoyrat bir _ekilde yana itip içinden ç1kan duty freeden al1nm1_ parfümlerle ilgilensem de, Macallan ile 1995 y1l1nda tan1_t1m dersem teorik olarak size yalan söylemi_ olmam.

O günlerden sonra da babam bana viski kültürünü anlatmay1, an1lar1n1 tazelemeyi asla b1rakmad1. B1kmad1 demek istemiyorum çünkü ayn1 hikayeyi dahi defalarca anlatmas1n1 rica ettim. Bu yaz1y1 okuyan dostlarla birkaç viski e_liinde bir gün konu_uruz elbette onlar1 da.
 
Konumuza dönelim.
 
The North Shield bar1ndaki artan single malt viski sat1_lar1n1 daha sonras1nda Tekel sat1_lar1 izliyor ve single malt viski en az1ndan 0stanbulda tan1nmaya ve sevilmeye ba_l1yordu. Viski seven insanlar için ise yeni bir dünya aç1lm1_ oluyor, hatta Hünal1 ba_ka dam1t1mevleri ve ba_ka ekspresyonlar1 getirmesi konusunda s1k s1k zorlad1klar1 oluyordu.


En solda Mehmet Yalç1n aabey, yan1nda babam Orhan Vural, sa ba_ta Ali Sirmen ve yan1nda Teoman Hünal aabey.
The Macallan Dam1t1mevi, 0skoçya, 1996.

 
Hatta bir istatistik olarak, Levent ilçesinde aç1lan ikinci North Shield bar1ndaki toplam viski sat1_1n1n %401 o y1llarda single malt viskiydi. Bu dünyan1n birçok geli_mi_ ülkesinde dahi asla kolay kolay yakalanamayacak bir orand1r.
 
O y1llardan kalma bir Macallan1 ben hala evimde sakl1yorum. Zaman1nda birçok Tekel dükkan1nda sat1lan (art1k sadece y1l üzerinde belirtilmeyen yani NAS ekspresyonlar1 var Macallan'1n Türkiye'de) ve _u an say1s1 eminim çok az kalm1_ Macallan 12lerden biri. Üzerindeki etikette de Hünal1n babam için elle yazd11 YEARS 42 OLD yaz1s1 var.


 
Her _ey iyi gidiyordu demi_tim.
 
2001 y1l1nda beklenmedik _ok bir ekonomik kriz ç1k1yor ve tüm olumsuz yüzlerce etkisinin yan1nda Türkiyede yeni olu_maya ba_layan viski kültürüne de neredeyse 10 y1l sürecek bir erteleme koyuyordu.
 
Birçok insan i_ini kaybetmi_, malt viski içenler daha ekonomik harman viskilere yönelmi_ ya da tamamen içmeyi b1rakm1_, malt viski neredeyse Türkiyeden yok olmu_tu.
 
Daha sonras1nda zaman dei_ti, krizin etkileri atlat1ld1.
 
Highlandin incisi, _eri bombas1 The Macallan tekrar Türkiyeye geldi ve umuyoruz ki hiç gitmeyecekmi_çesine burada iyi hissediyordur. Viski kültürümüz geli_iyor, daha bilinçli, daha keyifli tüketicilerin say1s1 o y1llarda bir avuçken _imdi binlerle ifade ediliyor.
 
0_te Macallan1n Türkiye ziyaretinin çok k1sa ve kabaca anlat1lm1_ maceras1 bu _ekilde.
 
Geçtiimiz günlerde Teoman Hünal1 enfes bir tad1m esnas1nda tekrar dinleme _ans1m oldu. Hem o eski günlerde biraz daha ya_l1 m1 olsayd1m diye hay1fland1m hem de Türkiyedeki _u an sat1lan Macallanlar1 tekrar yudumlay1nca _u anki ya_1mdan da h1zl1ca keyif almaya devam ettim.


 
The Macallan1n, kurulu_ tarihine at1fta bulunan 1824 serisi Türkiyede bulunuyor. Amber, Sienna ve Ruby gerçekten çok kaliteli viskiler. Her ne kadar NAS (üzerinde y1l ibaresi belirtilmeyen) viskiler olsa da bu seriyi gözünüz kapal1 içebilirsiniz. Özellikle Ruby benim için çok özel bir viski oldu, tam bir _eri bombard1man1 ya_at1yor. Amberin biti_i biraz k1sa kalsa da burun muazzam. Sienna ise, vanilya, portakal kabuu kokular1 ile tam bir k1_ pastas1 keyfi ya_atabilir sizlere. Atölyelerimde 1824 serisini epey kulland1m.
 
Tad1m1n sonunda geceye kat1lanlar1 bamba_ka bir süpriz daha bekliyordu.
 
The Macallan1n ultra premium bir ekspresyonu olan Oscuroyu tad1mlad1k. Ben acaba bunun tad1n1 tam alamad1m m1, burunu anlayamad1m sanki ikilemi yaratarak ikinci kadehi de içmeyi ba_ard1m. Böylesine muazzam bir viskinin ikinci kadehini de yudumlama _ans1n1 bulursan1z kaç1rmay1n. Ben kaç1rmad1m.


Macallan Oscuro, 22.12.2015 , Beymen Ni_anta_1
 
%46.5 alkollü bu özel ve limitli seri Macallan Oscuro, 1987 ve 1997 y1llar1 aras1nda, sadece ilk dolum olarak kullan1lan _eri f1ç1lar1nda bekletilen Macallanlardan olu_an bir harmoni. Macallan1n karakterinin en önemli özellii olan _eri f1ç1lar1n1 kaybetmemek için yapt1klar1n1 duyunca _a_1racaks1n1z. Dünyada _eri f1ç1s1 kullan1lan viskilerin üretimine yetecek kadar eski _eri f1ç1s1 bulunmad11 için Macallan her y1l, kendi cebinden harcayarak 0spanyada _eri ürettiyor. 

Hatta bu i_ için y1lda ay1rd1klar1 bütçe tam 16 milyon 0ngiliz Sterlini!

Tasar1m kutusu ve _i_esi ise ayr1ca takdire _ayan. Eer biraz beklemeyi göze al1rsan1z, deeri asla dü_meyecek bir yat1r1m olarak dahi dü_ünülebilir.
 
Ürettikleri _erilere ne oluyor konusuyla pek ilgilenmiyorum ancak kullan1lan _eri f1ç1lar1n1n içinde y1lland1r1lan Macallanlar1n, burada, Türkiyede sevdiklerimizle birlikte yudumlad11m1z kadehlerin kalbi olduunu bildiim için daha fazla üretsinler diyebilirim. Ya_as1n _eri! 0çmesem bile!

Son olarak _unu belirtmek istiyorum. Evet viski ülkemizde pahal1 buna kesinlikle hemfikirim. Ancak bir zamanlar, viski için yeterli ay1racak bütçeniz varsa dahi, böylesine muazzam single maltlar1 bulmak imkans1zd1. ^imdi hemen her büyük markette, özel butik bayilerde bulunabiliyor. Bu bile biz viski dostlar1 için güzel bir geli_me. Kimse bana k1zmas1n ancak birkaç gün ba_ka _eyler içeceime ekonomimi ayarlay1p gün sonunda çok güzel bir viski içmeyi yeliyorum kendi evimde.
 
^imdi üstüste ellialt1nc1 defa bir _ark1 dinleyeceim ve bir Macallan Amber yudumlayaca1m!
 
Slainte
 
Ozan

Not: Bu yaz1y1 yazd11mda Türkiye'ye The Macallan'1n Fine Oak Serisi henüz yoktu ve gelmemi_ti. ^imdi bulunabiliyor. Keyifle içmenizi dilerim.
 
2024 © ViskiGurme